Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Crystal4you gevestigd te Bergschenhoek

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Crystal4you zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
 • 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Crystal4you worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 4. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 • 1. Alle aanbiedingen van Crystal4you zijn vrijblijvend. Crystal4you behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 • 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Crystal4you. Crystal4you is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Crystal4you dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

 • 1. Op alle prijzen geldt, tenzij anders is vermeld, de marge-btw regeling.
 • 2. Crystal4you biedt verschillende betalingsmogelijkheden:
 1. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen.Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Crystal4you binnen is.U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar bankrekening IBAN NL92 RABO 0118 1657 39 te Bergschenhoek.Het is niet mogelijk om per Credit Card te betalen.
 2. Ideal: Met iDEAL kun u het verschuldigde bedrag direct zelf via internet overmaken
 3. Contant: U kunt contant betalen bij het afhaal-adres in Bergschenhoek.

 

Artikel 4: Levering

 • 1. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen. ( 7 werkdagen), tenzij anders afgesproken met de koper.
 • 2. Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de koper.
 • 3. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

Artikel 5: Annuleren van de bestelling

 • 1. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren. Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij Crystal4you is verzonden.
 • 2. Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, dan wordt deze binnen 14 werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant.
 • 3. Bij annulering van een bestelling nadat deze is verzonden, moeten de verzendkosten voor het terugzenden door de klant te worden voldaan.
 • 4.Afkoelperiode: U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen in de originele verpakking geretourneerd worden. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe). Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 • 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Crystal4you verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6: Overmacht

 • 1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhinderd zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding
 • 2. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

 • 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Crystal4you daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Crystal4you.
 • 2. Indien een product een gebrek vertoont, zal Crystal4you bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.
 • 3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.
 • 4. Crystal4you garandeert dat het geleverde onbeschadigd is.
 • 5. Op de door Crystal4you geleverde producten zit volledige garantie.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 • 1. Crystal4you respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
 • 2. De persoonlijke informatie omvat alle gegevens die bij de accountinformatie zijn ingevuld.
 • 3. Crystal4you zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 9: Diversen

 • 1. Wanneer door Crystal4you gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Crystal4you deze voorwaarden soepel toepast.
 • 2. Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Crystal4you in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Crystal4you vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 3. Crystal4you is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.